Adwokat

W 2011 roku uzyskałam wpis na listę adwokatów, prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Rzeszowie. Nr wpisu: RZE-Adw-446

Przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych złożyłam wobec Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie ślubowanie treści następującej:

“Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.”.

Jako adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlegam tylko ustawom.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
Mam prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym. – Przez jednostkę organizacyjną rozumie się organ państwowy lub samorządowy, osobę prawną, organizację społeczną lub polityczną oraz inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej.

Ponieważ od 2010 roku wykonuję zawód radcy prawnego, w momencie wpisu na listę adwokatów trwały rozpoczęte sprawy, które prowadziłam jako radca prawny. Do chwili obecnej można mnie znaleźć na liście adwokatów nie wykonujących zawodu.

Jako adwokat niewykonujący zawodu korzystam (a przez to i Osoby, którym udziela pomocy prawnej)  ze szkoleń, jakie są organizowane dla adwokatów przez Naczelną Radę Adwokacką i Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie.

Zakres szkoleń, w jakich uczestniczyłam można poznać tutaj

Jedna myśl na temat “Adwokat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *