RADCA PRAWNY

logo Krajwej Izby Radców Prawnych

Radca Prawny

Jako radca prawny reprezentuję Państwa interesy i dbam o dobro konkretnej strony. Tej strony, której udzielam pomocy prawnej.

Osoba (lub firma, organizacja, instytucja), której pomagam, korzysta z mojego profesjonalnego wsparcia. Ma pewność, że informacje, które mi przekazuje nie zostaną ujawnione i że moim zadaniem jest ochrona jej interesu prawnego.

Obowiązek ochrony tajemnicy i unikania ewentualnego konfliktu interesów trwa także po zakończeniu współpracy.

Pomoc w bieżących sprawach

Jestem konsultantem prawnym w sprawach rodzinnych, majątkowych i gospodarczych.

Konsultuję Państwa plany i decyzje. przewiduję możliwe konsekwencje prawne zaistniałych zdarzeń i zamierzanych działań.

Udzielam porad prawnych.

Doradzam, opiniuję, reprezentuję przed innymi (osobami i instytucjami).

Prowadzę w Państwa imieniu negocjacje, przygotowuję propozycje ugodowe i jestem pełnomocnikiem strony podczas mediacji.

Prowadzę działania w kierunku wyegzekwowania należności. Przygotowuję pisma i opinie prawne.

Zobacz:

Porady prawne online
Skorzystaj z mediacji on-line
Odpłatność

Pisma i opinie prawne

W sprawach firmowych opiniuję projekty umów i przygotowuję umowy dla konkretnych działań. Przygotowuję wzory umów do dalszego wykorzystania (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy sprzedaży).

W sprawach rodzinnych pomagam przygotować umowy majątkowe małżeńskie zmieniające ustawową  małżeńską wspólność majątkową.. Udzielam pomocy w przygotowaniu testamentu,  umowy zrzeczenia się dziedziczenia i umowę darowizny.

Przygotowuję pisma przedsądowe i wezwania do zapłaty.

Reprezentacja przed sądem

W sprawach sądowych i na etapie postępowania przygotowawczego pełnię rolę pełnomocnika osoby występującej w charakterze strony (powoda, pozwanego, wnioskodawcy, pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego) lub świadka.

Mogę być także obrońcą strony (podejrzany, obwiniony, oskarżony), której zarzucono popełnienie czynu zabronionego.

 


 

Wpisy na tej stronie nie są poradami prawnymi. Zawierają ogólne zarysy obowiązujących przepisów i przykłady możliwości regulacji prawnej rożnych życiowych sytuacji. Ich celem jest popularyzacja wiedzy i przybliżenie jej zainteresowanym osobom.

W każdej sprawie własnej należy się skonsultować bezpośrednio z radcą prawnym lub adwokatem, aby móc uniknąć zagrożeń dla interesu prawnego swojego, rodziny i firmy i poznać szczegółowo korzystne regulacje prawne.