MEDIATOR

Mediator

Jako mediator – wspieram jednocześnie i w równym stopniu obie strony sporu.

Moim zadaniem jest zapewnienie obu stronom przestrzeni do poszukiwania, znalezienia, uzgodnienia i zawarcia  porozumienia.  Takiego porozumienia, które będzie rzeczywiste, realne, skuteczne i korzystne dla obu stron.

Umożliwienie im wzajemnego usłyszenia siebie i wsparcie obu stron w zawarciu ugody. 

Jak przebiega mediacja i rola mediatora

Procedura mediacji jest nieskomplikowana. Można ją podzielić na dwa etapy:

  1. wstępny (rejestracyjny) – wiąże się ze wstępnymi ustaleniami czy strony zgadzają się na przeprowadzenie mediacji, czy zgadzają się na mediatora, czy mediator może w danym przypadku poprowadzić mediację i czy sprawa może się zakończyć sprawa
  2. mediacja właściwa. Na tym etapie wchodzimy konkretnie w sprawę. Poznaję obie strony, problemy sporne i punkty styczne, wspieram w zawarciu ugody i wreszcie – jeżeli ugoda podlega zatwierdzeniu przez sąd – wykonuję swoje obowiązki w tym zakresie

Etap wstępny (rejestracyjny)

Otrzymuję wniosek o przeprowadzenie mediacji.

Obie strony, zainteresowane prowadzeniem mediacji wypełniają “oświadczenie o mediacji”, w którym wyrażają zgodę na przeprowadzenie mediacji. Wskazują w nim swoje adresy, sposób kontaktu i osoby upoważnione do reprezentacji.  Określają także sprawę, w której mediacja ma być przeprowadzona i osobę mediatora. Podpisują je i przesyłają skan oświadczenia na adres: poczta@orlowskam.com.a Oryginały wypełnionego i podpisanego Oświadczenia o mediacji wysyłają na adres kancelarii.

Do pobrania pliki PDF:
– dla firm oświadczenie o mediacji firma
– dla osób indywidualnych oświadczenie o mediacji osoba fizyczna

Na podany w oświadczeniu adres, każda ze stron otrzymuje umowę o mediacji, którą podpisują i przekazują mediatorowi.

Mediator doprowadza do podpisania umowy przez wszystkie strony umowy i przekazuje je stronom.

Na tym kończy się etap rejestracyjny i przystępujemy do mediacji właściwej.

Mediacja właściwa

Zanim dojdzie do spotkania każda ze stron przekazuje mediatorowi streszczenie, opis konfliktu (tzw. ,Mediation Brief”)

Mediator uzgadnia ze stronami warunki prowadzenia mediacji: czas i miejsce sesji mediacyjnej. To, jak dalej się potoczy postępowanie, będzie zależało od sprawy i indywidualnych ustaleń. 

Jak napisałam wyżej – celem mediacji jest znalezienie i zawarcie porozumienia pomiędzy stronami sporu. Mediacja nie jest sformalizowana, ale zawarta przed mediatorem ugoda, po zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Zobacz więcej Czym jest mediacja

Zasady prowadzenia mediacji

Przy prowadzeniu mediacji stosuję zasady prowadzenia mediacji opracowane przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Tu możesz pobrać plik PDF z ich treścią: standardy_mediacji  

Złóż wniosek o przeprowadzenie mediacji on-line