Radca prawny

W 2010 roku zostałam wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Nr wpisu na listę radców prawnych : KL-T-256

Rota ślubowania,  które odebrała ode mnie Pani Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, miała następujące brzmienie: “Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości. Tak mi dopomóż Bóg.”

Jako radca prawny wykonuję zawód zaufania publicznego.

Moim zadaniem jest zadbać o to, aby Osoba, której pomagam, była bezpieczna pod kątem prawnym.

To zasadniczy cel pomocy prawnej. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.

Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego. Jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Więcej o tajemnicy zawodowej napisałam tutaj

Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Radca prawny ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Jako radca prawny realizuję następujące czynności zawodowe:

  • reprezentuję Mocodawców (tj. Osoby, które udzieliły mi pełnomocnictwa) przed sądami, prokuraturami, urzędami, innymi instytucjami publicznymi;
  • reprezentuję Mocodawców w negocjacjach z ich partnerami biznesowymi;
  • udzielam porad prawnych;
  • sporządzam opinie i przygotowuję analizy prawne;
  • sporządzam pisma procesowe;
  • doradzam w tych sprawach, które dla rozwiązania, bądź dla zapobieżenia powstaniu problemu wymagają posiadania specjalistycznej wiedzy prawniczej
  • dbam o to, aby umowy, które mój Kontrahent zawiera były dla niego jak najbardziej korzystne;
  • dbam o to, aby działania, albo zaniechania innych osób, podmiotów i instytucji, nie mogły zaszkodzić moim Kontrahentom, a jeśli szkody nie da się już uniknąć – aby zaszkodziły jak najmniej, a za uczynioną szkodę zapłaciły mojemu Kontrahentowi należne odszkodowanie.