Wybrane szkolenia, które przeprowadziłam

„Działalność organizacji pozarządowych w polskim systemie prawnym”

– cykl wykładów (02-04.10.2015), warsztatów (07.11.2015) i indywidualne porady prawne dla uczestników Ogólnopolskiego Seminarium „Osoby z niepełnosprawnościami – prawa człowieka naszymi prawami”, w ramach projektu Fundacji Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

„Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w świetle obowiązujących przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

– prelekcja i przygotowanie materiałów szkoleniowych dla beneficjentów zadania publicznego: „Linia wsparcia” – działania wspierające osoby z autyzmem z całościowym zaburzeniem rozwoju. Etap II. w dniu 10.03.2017. Podmiot prowadzący projekt – Caritas Diecezji Sandomierskiej, zadanie publiczne finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wybrane publikacje i wystąpienia

 

Pozycja osób niepełnosprawnych w europejskim systemie ochrony praw człowieka. Uwagi krytyczne na tle wybranych przykładów ustawodawstwa polskiego.”

– referat w publikacji pokonferencyjnej: Efektywność Europejskiego Systemu Ochrony Praw Człowieka. Obszary analizy skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2011.

 

Wpływ standardów międzynarodowych na realizację prawa do pracy w polskim prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Uwagi wybrane w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością.”

– referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka”, zorganizowanej przez Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka RP, z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej. 22-23 kwietnia 2012 Sejm RP, Warszawa.

Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami

– wykład i udział w debacie podczas konferencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 31 stycznia 2013 roku.

’Okna życia’, a ochrona praw człowieka

– referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt „Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania” organizowanej pod honorowym patronatem Dean’a Spielmann’a, Prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w dniach 22-23 kwietnia 2013 roku w Warszawie z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zawierający uwagi krytyczne pod adresem Międzynarodowego Komitetu Praw Dziecka ONZ, wnioskującego o wydanie zakazu funkcjonowania w Unii Europejskiej tzw. „okien życia”, jako naruszających prawo dziecka do poznania tożsamości swoich rodziców.

Prawo do pracy w przypadku stwierdzenia niepełnosprawności – zarys uregulowań prawnych w Polsce

– autorski artykuł w publikacji pokonferencyjnej – VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Modele praw człowieka: amerykański
i europejski. Aksjologia – instytucje – efektywność”, zorganizowanej przez Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka RP w dniach 9-11 kwietnia 2014 roku.

Wykonywanie zawodu prawnika przez osoby
z
niepełnosprawnością

wygłoszenie referatu i udział w debacie podczas konferencji „Inny a wymiar sprawiedliwości”, otwierającej w dniu 28 października 2014 roku projekt Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pt. „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania”.

„Jakość usług pomocy prawnej z urzędu w kontradyktoryjnym postępowaniu karnym”

wygłoszenie referatu i udział w debacie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej”, zorganizowanej w dniu 31 maja 2016 roku przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych „Paragraf 22”.