Szkolenia, publikacje i wystąpienia

Wybrane szkolenia, które przeprowadziłam

„Działalność organizacji pozarządowych w polskim systemie prawnym”

– cykl wykładów (02-04.10.2015), warsztatów (07.11.2015) i indywidualne porady prawne dla uczestników Ogólnopolskiego Seminarium „Osoby z niepełnosprawnościami – prawa człowieka naszymi prawami”, w ramach projektu Fundacji Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

„Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w świetle obowiązujących przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

– prelekcja i przygotowanie materiałów szkoleniowych dla beneficjentów zadania publicznego: „Linia wsparcia” – działania wspierające osoby z autyzmem z całościowym zaburzeniem rozwoju. Etap II. w dniu 10.03.2017. Podmiot prowadzący projekt – Caritas Diecezji Sandomierskiej, zadanie publiczne finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wybrane publikacje i wystąpienia

 

Pozycja osób niepełnosprawnych w europejskim systemie ochrony praw człowieka. Uwagi krytyczne na tle wybranych przykładów ustawodawstwa polskiego.”

– referat w publikacji pokonferencyjnej: Efektywność Europejskiego Systemu Ochrony Praw Człowieka. Obszary analizy skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2011.

 

Wpływ standardów międzynarodowych na realizację prawa do pracy w polskim prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Uwagi wybrane w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością.”

– referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka”, zorganizowanej przez Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka RP, z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej. 22-23 kwietnia 2012 Sejm RP, Warszawa.

Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami

– wykład i udział w debacie podczas konferencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 31 stycznia 2013 roku.

’Okna życia’, a ochrona praw człowieka

– referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt „Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania” organizowanej pod honorowym patronatem Dean’a Spielmann’a, Prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w dniach 22-23 kwietnia 2013 roku w Warszawie z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zawierający uwagi krytyczne pod adresem Międzynarodowego Komitetu Praw Dziecka ONZ, wnioskującego o wydanie zakazu funkcjonowania w Unii Europejskiej tzw. „okien życia”, jako naruszających prawo dziecka do poznania tożsamości swoich rodziców.

Prawo do pracy w przypadku stwierdzenia niepełnosprawności – zarys uregulowań prawnych w Polsce

– autorski artykuł w publikacji pokonferencyjnej – VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Modele praw człowieka: amerykański
i europejski. Aksjologia – instytucje – efektywność”, zorganizowanej przez Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka RP w dniach 9-11 kwietnia 2014 roku.

Wykonywanie zawodu prawnika przez osoby
z
niepełnosprawnością

wygłoszenie referatu i udział w debacie podczas konferencji „Inny a wymiar sprawiedliwości”, otwierającej w dniu 28 października 2014 roku projekt Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pt. „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania”.

„Jakość usług pomocy prawnej z urzędu w kontradyktoryjnym postępowaniu karnym”

wygłoszenie referatu i udział w debacie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej”, zorganizowanej w dniu 31 maja 2016 roku przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych „Paragraf 22”.

This is an example of a sitewide notice - you can change or remove this text in the Customizer under "Store Notice" Odrzuć

Dzień dobry!

dziękuję za wizytę na kancelaryjnym blogu, Zawsze jesteście tu Państwo mile widziani.

Zostawienie adresu e-mail, ułatwi bycie na bieżąco ze wszystkimi tutejszymi artykułami.  Z subskrypcji można się w każdej chwili wypisać.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej z siedzibą w Sandomierzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczta@orlowskam.com

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności oraz Polityce Bezpieczeństwa Informacji https://orlowskam.com/informacje/

W sprawach spornych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

×