życiorys – historia zatrudnienia

 

od 2011 rindywidualna Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej w Sandomierzu

wykonuję zawód radcy prawnego

Obowiązki: ochrona prawna interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana pomoc prawna, udzielanie porad i konsultacji prawnych, prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu prawa, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

 

2013 r. – 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sandomierzu

Obowiązki: udzielanie nieodpłatnego, specjalistycznego poradnictwa prawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004  roku o pomocy społecznej, (Dz, U. 2013 r., poz. 182 j.t., ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493, ze zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – na rzecz osób i rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Świadczona pomoc prawna przeznaczona była dla mieszkańców powiatu sandomierskiego i realizowana w ramach umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu.

 

2004 r. – 2009 r. Prokuratura Rejonowa w Lipnie

Obowiązki: strzeżenie praworządności, czuwanie nad ściganiem przestępstw i pomoc osobom pokrzywdzonym, prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami, wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli, podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym,
w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach, sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności, współpracę z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań dotyczących problematyki przestępczości, jej zwalczania i zapobiegania oraz kontroli,  zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym
w sprawach zgodności z prawem takich decyzji, koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe, nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania
w zakresie przewidzianym w ustawach regulujących organizację i przedmiot działania tych organów, współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa, współpracę i udział w działaniach podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską.

 

2000 r. – 2004 r. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

– referent, a następnie inspektor – samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio kierownikowi jednostki – Staroście Sandomierskiemu.

Obowiązki: m.in. negocjowanie i konsultowanie przedstawianych do analizy kontraktów, dotyczących m.in. praw autorskich, promocji i rozwoju regionu, pozyskiwania funduszy unijnych i współpracy z zagranicą; sporządzanie projektów aktów normatywnych prawa miejscowego; przygotowywanie i kierowanie projektami bi- i multilateralnymi w ramach programu Młodzież 2000, doradzanie w przedmiocie zakładania i bieżącej działalności stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych.  Ponadto pełniłam funkcję rzecznika prasowego, a także przygotowywałam treść wystąpień Starosty Sandomierskiego na forum publicznym.

 

2000 r.  Europejskie Przedstawicielstwo Związku Gmin Szkockich
w Brukseli 
– Convention of Scottish Local Authorities CoSLA Brussels Office

Obowiązki: promocja województwa świętokrzyskiego i pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych
i przedsiębiorców.