życiorys – historia zatrudnienia

 

od 2011 rindywidualna Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej w Sandomierzu

wykonuję zawód radcy prawnego

Obowiązki: ochrona prawna interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana pomoc prawna, udzielanie porad i konsultacji prawnych, prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu prawa, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

 

2013 r. – 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sandomierzu

Obowiązki: udzielanie nieodpłatnego, specjalistycznego poradnictwa prawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004  roku o pomocy społecznej, (Dz, U. 2013 r., poz. 182 j.t., ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493, ze zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – na rzecz osób i rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Świadczona pomoc prawna przeznaczona była dla mieszkańców powiatu sandomierskiego i realizowana w ramach umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu.

 

2004 r. – 2009 r. Prokuratura Rejonowa w Lipnie

Obowiązki: strzeżenie praworządności, czuwanie nad ściganiem przestępstw i pomoc osobom pokrzywdzonym, prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami, wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli, podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym,
w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach, sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności, współpracę z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań dotyczących problematyki przestępczości, jej zwalczania i zapobiegania oraz kontroli,  zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym
w sprawach zgodności z prawem takich decyzji, koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe, nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania
w zakresie przewidzianym w ustawach regulujących organizację i przedmiot działania tych organów, współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa, współpracę i udział w działaniach podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską.

 

2000 r. – 2004 r. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

– referent, a następnie inspektor – samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio kierownikowi jednostki – Staroście Sandomierskiemu.

Obowiązki: m.in. negocjowanie i konsultowanie przedstawianych do analizy kontraktów, dotyczących m.in. praw autorskich, promocji i rozwoju regionu, pozyskiwania funduszy unijnych i współpracy z zagranicą; sporządzanie projektów aktów normatywnych prawa miejscowego; przygotowywanie i kierowanie projektami bi- i multilateralnymi w ramach programu Młodzież 2000, doradzanie w przedmiocie zakładania i bieżącej działalności stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych.  Ponadto pełniłam funkcję rzecznika prasowego, a także przygotowywałam treść wystąpień Starosty Sandomierskiego na forum publicznym.

 

2000 r.  Europejskie Przedstawicielstwo Związku Gmin Szkockich
w Brukseli 
– Convention of Scottish Local Authorities CoSLA Brussels Office

Obowiązki: promocja województwa świętokrzyskiego i pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych
i przedsiębiorców.

This is an example of a sitewide notice - you can change or remove this text in the Customizer under "Store Notice" Odrzuć

Dzień dobry!

dziękuję za wizytę na kancelaryjnym blogu, Zawsze jesteście tu Państwo mile widziani.

Zostawienie adresu e-mail, ułatwi bycie na bieżąco ze wszystkimi tutejszymi artykułami.  Z subskrypcji można się w każdej chwili wypisać.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej z siedzibą w Sandomierzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczta@orlowskam.com

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności oraz Polityce Bezpieczeństwa Informacji https://orlowskam.com/informacje/

W sprawach spornych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

×