Stawki minimalne według rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych

Liczenie należności za fakturę

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych

Rozporządzenie to wskazuje tzw. stawki minimalne, to jest wyznacza kwoty, jakie mogą być Państwu zwrócone przez stronę przeciwną, przegrywającą sprawę.
Stawki minimalne są różnie wyznaczane – w zależności od wartości dochodzonej kwoty (tzw. wartości przedmiotu sprawy) i w zależności od rodzaju sprawy (np. zależnie od tego, czy będzie to sprawa o zasiedzenie nieruchomości, czy o rejestrację spółki z o.o.).

Wysokość stawek minimalnych, ustalanych w zależności od wartości przedmiotu sprawy

Stawki minimalne (netto – do nich należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %) wynoszą odpowiednio przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Jak się ustala wysokość wynagrodzenia wg rozporządzenia

Zgodnie z naszym rozporządzeniem w sprawie opłat za czynności radców prawnych stawka minimalna może zostać wyznaczona w sprawach nie wymagających przeprowadzenia rozprawy.

W sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy sąd ustali opłatę za pomoc prawną w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, jeśli uzasadnia to:

1) niezbędny nakład pracy radcy prawnego, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;

2) wartość przedmiotu sprawy;

3) wkład pracy radcy prawnego w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;

4) rodzaj i zawiłość sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

Ograniczenia wysokości stawki minimalnej

Kwota opłaty orzeczonej przez sąd na podstawie powyższych przepisów nie może, co do zasady, przekroczyć sześciokrotności stawki opłaty minimalnej, ani wartości przedmiotu sprawy.

Inną podstawą określenia wysokości opłaty może być umowa co do wysokości honorarium, zawarta pomiędzy prawnikiem, a jego klientem – mocodawcą.

Zobacz zasady odpłatności.

W takim przypadku, sąd może orzec zwrot uiszczonego wynagrodzenia w wysokości zgodnej z zawartą umową.

Leave a Reply

This is an example of a sitewide notice - you can change or remove this text in the Customizer under "Store Notice" Odrzuć

Dzień dobry!

dziękuję za wizytę na kancelaryjnym blogu, Zawsze jesteście tu Państwo mile widziani.

Zostawienie adresu e-mail, ułatwi bycie na bieżąco ze wszystkimi tutejszymi artykułami.  Z subskrypcji można się w każdej chwili wypisać.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej z siedzibą w Sandomierzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczta@orlowskam.com

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności oraz Polityce Bezpieczeństwa Informacji https://orlowskam.com/informacje/

W sprawach spornych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

×