ODPŁATNOŚĆ

Na tej stronie dowiecie się Państwo jakie elementy składają się na wysokość honorarium za pomoc prawną. Kiedy, w jaki sposób i w jakiej wysokości trzeba je będzie zapłacić, a także jakie jeszcze wydatki i płatności mogą się wiązać z Państwa sprawą.

Informacje odnośnie indywidualnej konsultacji i porady prawnej on-line sprawdź tutaj.

Zasady odpłatności

1. Należność z tytułu udzielanej pomocy prawnej jest realizowana z góry.

2. W przypadku długoterminowej współpracy możliwa jest także płatność ratalna, bądź płatność ryczałtowa. W takim przypadku płatność jest realizowana w oparciu o comiesięczne faktury.

Zobacz tzw. stawki minimalne za czynności radców prawnych

Koszty, z jakimi trzeba się liczyć

Na koszty prowadzenia konkretnej sprawy może złożyć się kilka elementów.

Zwykle są to:

1. honorarium. Inaczej wynagrodzenie za moją pracę, to jest za udzielaną pomoc prawną.
Te wydatki przeznaczone są dla mnie i należy je przekazać na rachunek Kancelarii Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej.

2. inne niezbędne wydatki, które obciążają Państwa i mogą być rożne w zależności od specyfiki sprawy. Są to: podatek VAT, opłaty skarbowe, opłaty pocztowe, opłaty sądowe, opłaty kancelaryjne, inne koszty sądowe (np. zaliczka na biegłego).

Te wydatki przeznaczone są dla konkretnych instytucji (np. sądów, urzędów miast i gmin, a także innych podmiotów, które realizują jakieś usługi niezbędne dla sprawy). Opłatę należy przekazać na konkretne konto określonej instytucji, a do mnie jedynie przekazać potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Honorarium

Jak napisałam powyżej – honorarium to wynagrodzenie za świadczoną przeze mnie pomoc prawną.

Wysokość wynagrodzenia – całkowitego, bądź sposób rozliczeń wieloetapowych – zawsze jest ustalana na początku i to treść umowy decyduje o należnym wynagrodzeniu.

Jeżeli sprawa jest pilna i wymaga ekspresowego działania standardowa stawka honorarium jest podwyższana. Zwykle o 30 % stawki standardowej.

Na wysokość honorarium składa się czas, jaki poświęcam na zajmowanie się konkretną sprawą, tj. na wykonanie konkretnych czynności, niezbędnych dla je prawidłowego poprowadzenia.

Na ten czas składają się w szczególności wszystkie maile, rozmowy telefoniczne, spotkania, czas poświęcony na czytanie akt, analizę orzecznictwa, opracowanie strategii, przygotowywanie i wysyłka pism procesowych, stawiennictwo w sądach i wszelkich instytucjach, przed którymi reprezentuję Mocodawcę.

Indywidualna wycena

Każda sprawa jest inna. Jedna zakończy się na pierwszej rozprawie, inna będzie trwała wiele lat. Jedna będzie wymagała pracochłonnej ekwilibrystyki, wyszukiwania orzecznictwa i przerzucania się argumentami ze stroną przeciwną w szeregu pism procesowych, w innej może wystarczyć jednorazowa porada prawna.

Jeżeli potrzebujecie Państwo wyceny indywidualnej, aby ustalić stawkę godzinową, albo prawdopodobną wysokość honorarium za udzielenie pomocy prawnej w Państwa konkretnej sprawie – najlepiej skontaktować się bezpośrednio.

Zobacz zakładkę Kontakt. Na stronie  Kontakt znajdziecie Państwo formularz, a w nim miejsce na zadanie pytania i opis sprawy. Wygodnie jest także podać numer telefonu. To daje możliwość rozmowy i bardziej precyzyjnych ustaleń.

Pewną pomocą dla wstępnego ustalenia ewentualnych kosztów wynagrodzenia, mogą być także tzw. stawki minimalne za czynności radców prawnych.  Zostały one określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Można się z nim bliżej zapoznać pod tym linkiem. Wskazane stawki minimalne podają tzw. wartość netto, przed doliczeniem podatku VAT.

Podatek VAT

Pomoc prawna jest usługą odpłatną, obciążoną podatkiem VAT, obliczanym w wysokości 23 % wartości honorarium.

Pomoc prawna została przez ustawodawcę wyłączona z możliwości zwolnienia z podatku VAT. To uregulowanie odmienne od szeregu innych przedsiębiorców, którzy do określonego limitu sprzedaży mogą uzyskać zwolnienie z podatku VAT.

Także stawka  VAT – 23 % za usługi prawne to najwyższa stawka VAT za usługi. Żałuję, bo np.  w przypadku np. usług medycznych podatek VAT wynosi 0 %. Niższy podatek VAT  – 8 % – jest także np. w przypadku usług noclegowych. Ja nie mam jednak wpływu na jej wysokość.

Jako osoba świadcząca pomoc prawną jestem zobowiązana do obliczenia podatku VAT i pobrania go od Państwa. Mam obowiązek doliczenia go do należnego mi honorarium, zgłoszenia i odprowadzenia do właściwego Urzędu Skarbowego.

Możliwe formy płatności

Możliwe są następujące formy płatności:

1. przelewem na rachunek bankowy kancelarii – do wyboru:

  • opcja standardowa: całość należności wpłaca się na konto kancelarii, nr: 63 2490 0005 0000 4530 3842 0745, bądź
  • opcja split-payment: kwotę honorarium wpłaca się na konto kancelarii nr 63 2490 0005 0000 4530 3842 0745, a kwotę podatku VAT na nr rachunku VAT 95 2490 0005 0000 4612 1362 2073.

2. gotówką – w tym celu konieczny jest wcześniejszy kontakt, w celu ustalenia bezpiecznego sposobu zapłaty i przygotowania faktury VAT lub wydania rachunku fiskalnego

3. przelewem lub kartą na konto PayPal

Niezbędne wydatki

Te wydatki przeznaczone są dla konkretnych instytucji (np. sądów, urzędów miast i gmin, a także innych podmiotów, które realizują jakieś usługi niezbędne dla sprawy). Przykłady takich wydatków zebrałam poniżej w 5 punktach.

1. opłaty sądowe

Są opłaty, które należy wpłacić na konkretne konto konkretnego sądu, jeżeli chcemy, aby sąd zajął się naszą sprawą .

Zasada jest taka: tylko prawidłowo opłacone pisma procesowe  zostaną przez sąd rozpoznane. Pismo procesowe czyli np. pozew, wniosek, apelacja, zażalenie itp. Jeśli do pisma nie dołączy się potwierdzenia należnej wpłaty – sąd przypomni o niej, wzywając do zapłaty. Jeśli nadal się nie zapłaci – pismo zostanie zwrócone i sprawa nie zostanie rozpoznana.

Wysokość opłat różni się w zależności od rodzaju sprawy, rodzaju pisma procesowego i etapu postępowania. W sprawach majątkowych najczęstszym wyznacznikiem jest wysokość kwoty dochodzonej przed sądem

2. opłaty skarbowe

Te opłaty wiążą się np. z ustanowieniem pełnomocnika i uzyskaniem odpisów z akt stanu cywilnego. Oznacza to, że jeżeli ustanawiacie Państwo pełnomocnika, to od każdego pełnomocnictwa należy zapłacić opłatę skarbową. Opłaty skarbowe wpłaca się na konkretne konta konkretnych urzędów miasta lub gminy – zależne od siedziby sądu, któremu się przedstawi pełnomocnictwo i siedziby urzędu stanu cywilnego, z którego chcemy uzyskać akta stanu cywilnego.

3. opłaty pocztowe

Na opłaty pocztowe składają się koszty listów poleconych i paczek. Są różne – w zależności od wielkości korespondencji. Po ostatniej nowelizacji procedury cywilnej mogą być znacznie wyższe, gdy konieczne będzie doręczenie przez komornika.

4. opłaty kancelaryjne

Są to np. koszty wydruków, odpisów i kserokopii pism procesowych i załączników,

5. inne niezbędne wydatki

Są to np. koszty uzyskania dokumentów z innych instytucji (np. odpisu aktu notarialnego, księgi wieczystej, wypisu lub wyrysu z rejestru gruntów itp.) koszty dojazdów i noclegów w przypadku spraw w odległych miejscowościach itp.

Podobnie, jeżeli konieczne jest, aby w naszej sprawie wypowiedział się biegły sądowy, sąd może wezwać do uiszczenia zaliczki. W takim przypadku na konto sądu należy wpłacić zaliczkę na poczet wynagrodzenia tego biegłego.

Jak ponoszone są tzw. niezbędne wydatki

Te opłaty należy przekazać na konkretne konto określonej instytucji np. sądu – w przypadku opłat sądowych, czy gminy – w przypadku opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Do mnie zaś jedynie przesłać potwierdzenie uiszczenia wymaganej przez przepisy wpłaty.

Każdy sąd ma często szereg własnych rachunków bankowych, Inny rachunek dla opłat sądowych i kancelaryjnych, inny dla depozytów sądowych. Czasem zdarza się też, że poszczególne wydziały mają oddzielne rachunki. Dlatego ważne jest, aby zawsze sprawdzić na jaki rachunek należy uiścić daną płatność i upewnić się, że na pewno  nie ma pomyłki.

Więcej przykładów koniecznych wydatków i ich wysokości możecie Państwo sprawdzić pod tym linkiem: Wykaz zmian w opłatach sądowych i kancelaryjnych

—-

Uwaga: jeżeli obawiacie się Państwo, że nie będziecie w stanie pokryć kosztów wynagrodzenia lub kosztów sądowych – zachęcam do zapoznania się z wpisem: Nieodpłatna pomoc prawna, pomoc prawna z urzędu, pomoc prawna pro bono – wyjaśnienie pojęć