ODPŁATNOŚĆ

Koszty, z jakimi trzeba się liczyć

Na koszty prowadzenia konkretnej sprawy może złożyć się kilka elementów.

Zwykle są to:

  1. tzw. koszty i opłaty sądowe, to znaczy opłaty sądowe, które należy wpłacić na konkretne konto konkretnego sądu. Zasada jest taka, że tylko prawidłowo opłacone pisma procesowe (czyli np. pozwy, wnioski, apelacje itp) zostaną przez sąd rozpoznane. Jeśli do pisma nie dołączy się potwierdzenia należnej wpłaty – sąd przypomni o niej, wzywając do zapłaty. Jeśli nadal się nie zapłaci – pismo zostanie zwrócone i sprawa się nie odbędzie. Wysokość opłat różni się w zależności od rodzaju sprawy, pisma procesowego, etapu postępowania, a często wyznacznikiem jest wysokość kwoty dochodzonej przed sądem Podobnie, jeżeli chcemy, aby w naszej sprawie wypowiedział się biegły sądowy, sąd może wezwać, aby najpierw wpłacić zaliczkę na poczet wynagrodzenia tego biegłego. Uwaga – istnieją wyjątki, kiedy można się starać o zwolnienie z opłaty sądowej i kosztów sądowych.
  2. opłaty skarbowe – te opłaty wiążą się np. z ustanowieniem pełnomocnika i uzyskaniem odpisów z akt stanu cywilnego. Opłaty skarbowe wpłaca się na konkretne konta konkretnych urzędów miasta lub gminy.
  3. opłaty pocztowe, czyli koszty listów poleconych i paczek – w zależności od wielkości korespondencji.
  4. inne niezbędne wydatki – np. koszty wydruków i kserokopii pism procesowych i załączników, koszty dojazdów i noclegów w przypadku spraw w odległych miejscowościach.
  5. honorarium – jest to wynagrodzenie prawnika za świadczoną przez niego pomoc prawną. Na wysokość honorarium składa się czas, jaki poświęcamy na zajmowanie się konkretną sprawą – wszystkie, maile, rozmowy telefoniczne, spotkania, czas poświęcony na czytanie akt, analizę orzecznictwa, przygotowywanie pism procesowych, stawiennictwo w sądach i wszelkich instytucjach, przed którymi reprezentujemy naszego Mocodawcę. Kolejnym wyznacznikiem jest doświadczenie, umiejętności, specjalizacja w danej dziedzinie. Wysokość wynagrodzenia – całkowitego, bądź sposób rozliczeń wieloetapowych – zawsze jest ustalana na początku, zwykle podczas pierwszego spotkania i to treść umowy decyduje o należnym wynagrodzeniu.

 

Wysokość wynagrodzenia

Każda sprawa jest inna. Jedna zakończy się na pierwszej rozprawie, inna będzie trwała wiele lat. Jedna będzie wymagała pracochłonnej ekwilibrystyki, wyszukiwania orzecznictwa i przerzucania się argumentami ze stroną przeciwną w szeregu pism procesowych, w innej może wystarczyć jednorazowa porada prawna.

Pewną pomocą dla wstępnego ustalenia ewentualnych kosztów, może być Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z 22 października 2015 r.

Rozporządzenie to wskazuje tzw. stawki minimalne, to jest wyznacza kwoty, jakie mogą być Państwu zwrócone przez stronę przeciwną, przegrywającą sprawę.
Stawki minimalne są różnie wyznaczane – w zależności od wartości dochodzonej kwoty (tzw. wartości przedmiotu sprawy) i w zależności od rodzaju sprawy (np. zależnie od tego, czy będzie to sprawa o zasiedzenie nieruchomości, czy o rejestrację spółki z o.o.).

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy sąd ustali opłatę za pomoc prawną w wysokości przewyższającej stawkę minimalną (nie może jednak przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy), jeśli uzasadnia to:

1) niezbędny nakład pracy radcy prawnego, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;

2) wartość przedmiotu sprawy;

3) wkład pracy radcy prawnego w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;

4) rodzaj i zawiłość sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Aby ustalić stawkę godzinową, albo prawdopodobną wysokość honorarium za udzielenie pomocy prawnej w Państwa konkretnej sprawie, można skorzystać z tego formularza:

Podatek VAT

Pomoc prawna jest usługą odpłatną, obciążoną podatkiem VAT, obliczanym w wysokości 23 % wartości honorarium.

Inaczej, niż w przypadku np. usług medycznych, gdzie podatek VAT wynosi 0 % i w przeciwieństwie do innych przedsiębiorców, którzy do określonego limitu sprzedaży są zwolnieni z podatku VAT – pomoc prawna została przez ustawodawcę wyłączona z możliwości zwolnienia z podatku VAT.

Jako osoba świadcząca pomoc prawną jestem zobowiązana do obliczenia podatku VAT, doliczenia go do należnego mi honorarium, pobrania go od Państwa i terminowego zgłoszenia oraz odprowadzenia do (tj. wpłaty na konto) właściwego Urzędu Skarbowego.

Możliwe formy płatności

Co do zasady, należność jest realizowana z góry. W przypadku długoterminowej współpracy możliwa jest płatność ryczałtowa, w oparciu o comiesięczne faktury, bądź płatność ratalna.

Możliwe są następujące formy płatności:

1. gotówką

2. przelewem na rachunek bankowy kancelarii – do wyboru:

  • opcja standardowa: całość należności wpłaca się na konto kancelarii, nr: 63 2490 0005 0000 4530 3842 0745, bądź
  • opcja split-payment: kwotę honorarium wpłaca się na konto kancelarii nr 63 2490 0005 0000 4530 3842 0745, a kwotę podatku VAT na nr rachunku VAT 95 2490 0005 0000 4612 1362 2073.

3. przelewem lub kartą na konto PayPal – odnośnik do płatności kartą lub z konta PayPal znajduje się na samym dole strony.

Faktura VAT

Faktura VAT wystawiana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty i przesyłana jest najpóźniej w ciągu 7 dni – zależnie od poczynionych ustaleń – listem poleconym, bądź elektronicznie, na podany przez Kontrahenta adres e-mail.