ODPŁATNOŚĆ

Koszty, z jakimi trzeba się liczyć

Na koszty prowadzenia konkretnej sprawy może złożyć się kilka elementów.

Zwykle są to:

  1. tzw. koszty i opłaty sądowe. Są opłaty, które musicie Państwo wpłacić na konkretne konto konkretnego sądu, jeżeli chcecie, aby sąd zajął się Państwa sprawą . Zasada jest taka, że tylko prawidłowo opłacone pisma procesowe (czyli np. pozwy, wnioski, apelacje itp) zostaną przez sąd rozpoznane. Jeśli do pisma nie dołączy się potwierdzenia należnej wpłaty – sąd przypomni o niej, wzywając do zapłaty. Jeśli nadal się nie zapłaci – pismo zostanie zwrócone i sprawa się nie odbędzie. Wysokość opłat różni się w zależności od rodzaju sprawy, pisma procesowego, etapu postępowania, a często wyznacznikiem jest wysokość kwoty dochodzonej przed sądem Podobnie, jeżeli chcemy, aby w naszej sprawie wypowiedział się biegły sądowy, sąd może wezwać, aby najpierw wpłacić zaliczkę na poczet wynagrodzenia tego biegłego. Uwaga – istnieją wyjątki, kiedy można się starać o zwolnienie z opłaty sądowej i kosztów sądowych.
  2. opłaty skarbowe – te opłaty wiążą się np. z ustanowieniem pełnomocnika i uzyskaniem odpisów z akt stanu cywilnego. Oznacza to, że jeżeli ustanawiacie Państwo pełnomocnika, to od każdego pełnomocnictwa należy zapłacić opłatę skarbową. Opłaty skarbowe wpłaca się na konkretne konta konkretnych urzędów miasta lub gminy – zależne od siedziby sądu, któremu się przedstawi pełnomocnictwo i siedziby urzędu stanu cywilnego, z którego chcemy uzyskać akta stanu cywilnego.
  3. opłaty pocztowe, czyli koszty listów poleconych i paczek – w zależności od wielkości korespondencji, a teraz także od tego, czy list zostanie doręczony pocztą, czy może przez komornika.
  4. inne niezbędne wydatki – np. koszty wydruków i kserokopii pism procesowych i załączników, koszty dojazdów i noclegów w przypadku spraw w odległych miejscowościach itp.
  5. honorarium – jest to wynagrodzenie za świadczoną przeze mnie pomoc prawną. Na wysokość honorarium składa się czas, jaki poświęcam na zajmowanie się konkretną sprawą – wszystkie, maile, rozmowy telefoniczne, spotkania, czas poświęcony na czytanie akt, analizę orzecznictwa, opracowanie strategii, przygotowywanie pism procesowych, stawiennictwo w sądach i wszelkich instytucjach, przed którymi reprezentuję Mocodawcę. Wysokość wynagrodzenia – całkowitego, bądź sposób rozliczeń wieloetapowych – zawsze jest ustalana na początku i to treść umowy decyduje o należnym wynagrodzeniu. Jeżeli sprawa jest pilna i wymaga ekspresowego działania standardowa stawka honorarium jest podwyższana. Zwykle o 30 %.

 

Wysokość wynagrodzenia

O wysokości honorarium, czyli wynagrodzenia napisałam powyżej kilka słów. Jeżeli potrzebujecie Państwo poznać ile może wynieść honorarium w Państwa sprawie – najlepiej skontaktować się bezpośrednio.

Każda sprawa jest inna. Jedna zakończy się na pierwszej rozprawie, inna będzie trwała wiele lat. Jedna będzie wymagała pracochłonnej ekwilibrystyki, wyszukiwania orzecznictwa i przerzucania się argumentami ze stroną przeciwną w szeregu pism procesowych, w innej może wystarczyć jednorazowa porada prawna.

Pewną pomocą dla wstępnego ustalenia ewentualnych kosztów, może być Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z 22 października 2015 r.

Rozporządzenie to wskazuje tzw. stawki minimalne, to jest wyznacza kwoty, jakie mogą być Państwu zwrócone przez stronę przeciwną, przegrywającą sprawę.
Stawki minimalne są różnie wyznaczane – w zależności od wartości dochodzonej kwoty (tzw. wartości przedmiotu sprawy) i w zależności od rodzaju sprawy (np. zależnie od tego, czy będzie to sprawa o zasiedzenie nieruchomości, czy o rejestrację spółki z o.o.).

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy sąd ustali opłatę za pomoc prawną w wysokości przewyższającej stawkę minimalną (nie może jednak przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy), jeśli uzasadnia to:

1) niezbędny nakład pracy radcy prawnego, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;

2) wartość przedmiotu sprawy;

3) wkład pracy radcy prawnego w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;

4) rodzaj i zawiłość sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Aby ustalić stawkę godzinową, albo prawdopodobną wysokość honorarium za udzielenie pomocy prawnej w Państwa konkretnej sprawie, można skorzystać z tego formularza:

Podatek VAT

Pomoc prawna jest usługą odpłatną, obciążoną podatkiem VAT, obliczanym w wysokości 23 % wartości honorarium.

Inaczej, niż w przypadku np. usług medycznych, gdzie podatek VAT wynosi 0 % i w przeciwieństwie do innych przedsiębiorców, którzy do określonego limitu sprzedaży są zwolnieni z podatku VAT – pomoc prawna została przez ustawodawcę wyłączona z możliwości zwolnienia z podatku VAT.

Jako osoba świadcząca pomoc prawną jestem zobowiązana do obliczenia podatku VAT, doliczenia go do należnego mi honorarium, pobrania go od Państwa i terminowego zgłoszenia oraz odprowadzenia do (tj. wpłaty na konto) właściwego Urzędu Skarbowego.

Możliwe formy płatności

Co do zasady, należność jest realizowana z góry. W przypadku długoterminowej współpracy możliwa jest płatność ryczałtowa, w oparciu o comiesięczne faktury, bądź płatność ratalna.

Możliwe są następujące formy płatności:

1. gotówką

2. przelewem na rachunek bankowy kancelarii – do wyboru:

  • opcja standardowa: całość należności wpłaca się na konto kancelarii, nr: 63 2490 0005 0000 4530 3842 0745, bądź
  • opcja split-payment: kwotę honorarium wpłaca się na konto kancelarii nr 63 2490 0005 0000 4530 3842 0745, a kwotę podatku VAT na nr rachunku VAT 95 2490 0005 0000 4612 1362 2073.

3. przelewem lub kartą na konto PayPal – odnośnik do płatności kartą lub z konta PayPal znajduje się na samym dole strony.

Faktura VAT

Faktura VAT wystawiana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty i przesyłana jest najpóźniej w ciągu 7 dni – zależnie od poczynionych ustaleń – listem poleconym, bądź elektronicznie, na podany przez Kontrahenta adres e-mail.