ODPŁATNOŚĆ

Liczenie należności za fakturę

Na tej stronie dowiecie się Państwo jakie elementy składają się na wysokość honorarium za pomoc prawną. Kiedy, w jaki sposób i w jakiej wysokości trzeba je będzie zapłacić, a także jakie jeszcze wydatki i płatności mogą się wiązać z Państwa sprawą. 

—-

Uwaga: jeżeli obawiacie się Państwo, że nie będziecie w stanie pokryć kosztów wynagrodzenia lub kosztów sądowych – zachęcam do zapoznania się z wpisem: Nieodpłatna pomoc prawna, pomoc prawna z urzędu, pomoc prawna pro bono – wyjaśnienie pojęć

Zasady odpłatności

Przyjęłam zasadę, że należność z tytułu udzielanej pomocy prawnej jest realizowana z góry.

W przypadku długoterminowej współpracy możliwa jest także płatność ratalna bądź płatność ryczałtowa. W takim przypadku płatność jest realizowana w oparciu o comiesięczne faktury.

Zobacz tzw. stawki minimalne za czynności radców prawnych

Koszty, z jakimi trzeba się liczyć

Na koszty prowadzenia konkretnej sprawy może złożyć się kilka elementów.

Zwykle są to:

1. honorarium. Inaczej wynagrodzenie za moją pracę, to jest za udzielaną pomoc prawną.
Te wydatki przeznaczone są dla mnie i należy je przekazać na rachunek Kancelarii Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej.

2. inne niezbędne wydatki, które obciążają Państwa i mogą być rożne w zależności od specyfiki sprawy. Są to: podatek VAT, opłaty skarbowe, opłaty pocztowe, opłaty sądowe, opłaty kancelaryjne, inne koszty sądowe (np. zaliczka na biegłego).

Te wydatki przeznaczone są dla konkretnych instytucji (np. sądów, urzędów miast i gmin, a także innych podmiotów, które realizują jakieś usługi niezbędne dla sprawy). Opłatę należy przekazać na konkretne konto określonej instytucji, a do mnie jedynie przekazać potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Honorarium

Jak napisałam powyżej – honorarium to wynagrodzenie za świadczoną przeze mnie pomoc prawną.

Wysokość wynagrodzenia – całkowitego, bądź sposób rozliczeń wieloetapowych – zawsze jest ustalana na początku i to treść umowy decyduje o należnym wynagrodzeniu.

Jeżeli sprawa jest pilna i wymaga ekspresowego działania standardowa stawka honorarium jest podwyższana. Zwykle o 30 % stawki standardowej.

Na wysokość honorarium składa się czas, jaki poświęcam na zajmowanie się konkretną sprawą, tj. na wykonanie konkretnych czynności, niezbędnych dla je prawidłowego poprowadzenia.

Na ten czas składają się w szczególności wszystkie maile, rozmowy telefoniczne, spotkania, czas poświęcony na czytanie akt, analizę orzecznictwa, opracowanie strategii, przygotowywanie i wysyłka pism procesowych, stawiennictwo w sądach i wszelkich instytucjach, przed którymi reprezentuję Mocodawcę.

Standardowe stawki

Koszt konsultacji on-line

W przypadku konsultacji on-line jedynym kosztem jest honorarium, powiększone o 23 % podatku VAT. Aktualny koszt konsultacji, na który składa się 60 minut czasu prawnika wynosi 250 zł + VAT (307,50 zł brutto).

Koszt mediacji on-line

W przypadku mediacji on-line koszt składa się z dwóch opłat. Są to: standardowa opłata rejestracyjna, której wysokość jest stała oraz opłata mediacyjna. Wysokość tej opłaty jest ustalana indywidualnie. Aktualnie opłata rejestracyjna wynosi 500 zł + VAT (615 zł brutto).

Indywidualna wycena

Każda sprawa jest inna. Jedna zakończy się na pierwszej rozprawie, inna będzie trwała wiele lat. Jedna będzie wymagała pracochłonnej ekwilibrystyki, wyszukiwania orzecznictwa i przerzucania się argumentami ze stroną przeciwną w szeregu pism procesowych, w innej może wystarczyć jednorazowa porada prawna.

Jeżeli potrzebujecie Państwo wyceny indywidualnej, aby ustalić stawkę godzinową, albo prawdopodobną wysokość honorarium za udzielenie pomocy prawnej w Państwa konkretnej sprawie – najlepiej skontaktować się bezpośrednio.

Zobacz zakładkę Kontakt. Na stronie  Kontakt znajdziecie Państwo formularz, a w nim miejsce na zadanie pytania i opis sprawy. Wygodnie jest także podać numer telefonu. To daje możliwość rozmowy i bardziej precyzyjnych ustaleń. 

Pewną pomocą dla wstępnego ustalenia ewentualnych kosztów wynagrodzenia, mogą być także tzw. stawki minimalne za czynności radców prawnych.  Zostały one określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Można się z nim bliżej zapoznać pod tym linkiem. Wskazane stawki minimalne podają tzw. wartość netto, przed doliczeniem podatku VAT. 

Podatek VAT

Pomoc prawna jest usługą odpłatną, obciążoną podatkiem VAT, obliczanym w wysokości 23 % wartości honorarium.

Pomoc prawna została przez ustawodawcę wyłączona z możliwości zwolnienia z podatku VAT. To uregulowanie odmienne od szeregu innych przedsiębiorców, którzy do określonego limitu sprzedaży mogą uzyskać zwolnienie z podatku VAT.

Także stawka  VAT – 23 % za usługi prawne to najwyższa stawka VAT za usługi. Żałuję, bo np.  w przypadku np. usług medycznych podatek VAT wynosi 0 %. Niższy podatek VAT  – 8 % – jest także np. w przypadku usług noclegowych. Ja nie mam jednak wpływu na jej wysokość.

Jako osoba świadcząca pomoc prawną jestem zobowiązana do obliczenia podatku VAT i pobrania go od Państwa. Mam obowiązek doliczenia go do należnego mi honorarium, zgłoszenia i odprowadzenia do właściwego Urzędu Skarbowego.

Inne niezbędne wydatki

Jak napisałam powyżej – te wydatki przeznaczone są dla konkretnych instytucji (np. sądów, urzędów miast i gmin, a także innych podmiotów, które realizują jakieś usługi niezbędne dla sprawy). Zazwyczaj wynikają z konkretnych przepisów. Na przykład:  które

Te opłaty należy przekazać na konkretne konto określonej instytucji np. sądu – w przypadku opłat sądowych, czy gminy – w przypadku opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Każdy sąd ma często szereg własnych rachunków bankowych, Inny rachunek dla opłat sądowych i kancelaryjnych, inny dla depozytów sądowych. Czasem zdarza się też, że poszczególne wydziały mają oddzielne rachunki. Dlatego ważne jest, aby zawsze sprawdzić na jaki rachunek należy uiścić daną płatność i upewnić się, że na pewno  nie ma pomyłki.

Szereg przykładowych opłat i ich wysokości możecie Państwo sprawdzić pod tym linkiem: Wykaz zmian w opłatach sądowych i kancelaryjnych

1. opłaty sądowe

Są opłaty, które należy wpłacić na konkretne konto konkretnego sądu, jeżeli chcemy, aby sąd zajął się naszą sprawą .

Zasada jest taka: tylko prawidłowo opłacone pisma procesowe  zostaną przez sąd rozpoznane. Pismo procesowe czyli np. pozew, wniosek, apelacja, zażalenie itp. Jeśli do pisma nie dołączy się potwierdzenia należnej wpłaty – sąd przypomni o niej, wzywając do zapłaty. Jeśli nadal się nie zapłaci – pismo zostanie zwrócone i sprawa nie zostanie rozpoznana.

Wysokość opłat różni się w zależności od rodzaju sprawy, rodzaju pisma procesowego i etapu postępowania. W sprawach majątkowych najczęstszym wyznacznikiem jest wysokość kwoty dochodzonej przed sądem

2. opłaty skarbowe

Te opłaty wiążą się np. z ustanowieniem pełnomocnika i uzyskaniem odpisów z akt stanu cywilnego. Oznacza to, że jeżeli ustanawiacie Państwo pełnomocnika, to od każdego pełnomocnictwa należy zapłacić opłatę skarbową. Opłaty skarbowe wpłaca się na konkretne konta konkretnych urzędów miasta lub gminy – zależne od siedziby sądu, któremu się przedstawi pełnomocnictwo i siedziby urzędu stanu cywilnego, z którego chcemy uzyskać akta stanu cywilnego.

3. opłaty pocztowe

Na opłaty pocztowe składają się koszty listów poleconych i paczek. Są różne – w zależności od wielkości korespondencji. Po ostatniej nowelizacji procedury cywilnej mogą być znacznie wyższe, gdy konieczne będzie doręczenie przez komornika.

4. opłaty kancelaryjne

Są to np. koszty wydruków, odpisów i kserokopii pism procesowych i załączników,

5. inne niezbędne wydatki

Są to np. koszty uzyskania dokumentów z innych instytucji (np odpisu aktu notarialnego, księgi wieczystej, wypisu lub wyrysu z rejestru gruntów itp.) koszty dojazdów i noclegów w przypadku spraw w odległych miejscowościach itp.

Podobnie, jeżeli konieczne jest, aby w naszej sprawie wypowiedział się biegły sądowy, sąd może wezwać do uiszczenia zaliczki. W takim przypadku na konto sądu należy wpłacić zaliczkę na poczet wynagrodzenia tego biegłego.

Możliwe formy płatności

Możliwe są następujące formy płatności:

1. przelewem na rachunek bankowy kancelarii – do wyboru:

  • opcja standardowa: całość należności wpłaca się na konto kancelarii, nr: 63 2490 0005 0000 4530 3842 0745, bądź
  • opcja split-payment: kwotę honorarium wpłaca się na konto kancelarii nr 63 2490 0005 0000 4530 3842 0745, a kwotę podatku VAT na nr rachunku VAT 95 2490 0005 0000 4612 1362 2073.

2. gotówką – w tym celu konieczny jest wcześniejszy kontakt, w celu ustalenia bezpiecznego sposobu zapłaty i przygotowania faktury VAT lub wydania rachunku fiskalnego

3. przelewem lub kartą na konto PayPal – odnośnik do płatności kartą lub z konta PayPal znajduje się tutaj.

 

Faktura VAT i rachunek fiskalny

Każda wpłata honorarium jest potwierdzana wystawieniem rachunku fiskalnego lub faktury VAT. Wskazana jest na nim wysokość wynagrodzenia (tzw. kwota netto) i wysokość naliczonego i pobranego podatku VAT.

W przypadku płatności przelewem faktura VAT wystawiana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty. Następnie, w ciągu 7 dni od wystawienia przesyłana jest Kontrahentowi. Co do zasady wysyłana jest elektronicznie, na podany przez Kontrahenta adres e-mail. Możliwa jest jednak także – w przypadku dodatkowych ustaleń – wysyłka listem poleconym,

Rachunek fiskalny i faktura obejmują wyłącznie kwoty wynagrodzenia, od którego naliczany jest podatek VAT, należny z tytułu pomocy prawnej.

Jeżeli zdarzy się wyjątkowa sytuacja, w której Państwo nie możecie sami uiścić innych wydatków (np. kosztów i opłat sądowych, skarbowych i innych) możemy uzgodnić, że Państwo przekażą mi odpowiednie środki na ten cel i ja w Państwa imieniu uiszczę wymagane opłaty na właściwe konta sadu, czy urzędu gminy. W takim wypadku dowodem przekazania mi środków jest inny dokument księgowy. Na fakturze lub rachunku fiskalnym sytuacja taka znajdzie odzwierciedlenie jako kolejny punkt, w który wskazane jest wynagrodzenie za dodatkowy czas, poświęcony na wykonanie tych konkretnych czynności w Państwa imieniu.

 

This is an example of a sitewide notice - you can change or remove this text in the Customizer under "Store Notice" Odrzuć

Dzień dobry!

dziękuję za wizytę na kancelaryjnym blogu, Zawsze jesteście tu Państwo mile widziani.

Zostawienie adresu e-mail, ułatwi bycie na bieżąco ze wszystkimi tutejszymi artykułami.  Z subskrypcji można się w każdej chwili wypisać.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej z siedzibą w Sandomierzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczta@orlowskam.com

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności oraz Polityce Bezpieczeństwa Informacji https://orlowskam.com/informacje/

W sprawach spornych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

×